یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ آغاز اجرا و تقسیم کار ملی

بیست‌و‌هشتم و بیست‌و‌نهم اردیبهشت ماه 1401
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس

محورهای کنفرانس


الزامات کلی:

 1. راهبری عالی و انسجام بخش اجرای الگو
 2. تحول در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای الگو
 3. بهره گیری نظام مند از مشورت جمعی نخبگان درتصمیم‌سازی ها برای اجرای الگو
 4. عزم ملی و مشارکت فعال مردمی در اجرای الگو

اجرای تدابیر:

 1. اولویت‌بندی زمانی اجرای تدابیر و نحوه تامین منابع
 2. سیاست‌ها، قوانین، برنامه‌ها و فناوری‎‌های مورد نیاز اجرای هر تدبیر
 3. نگاشت‌نهادی، ساختارها و فرآیندهای مناسب اجرای هر تدبیر
 4. فرصت‌ها و موانع اجرای هر تدبیر در سطوح ملی و فراملی
 5. پیامدهای اجرای هر تدبیر

پایش و ارزیابی:

 1. شاخص‌های پایش و ارزیابی اجرای الگو
 2. فرآیندهای پایش و ارزیابی اجرای الگو
 3. سازوکارهای آینده‌نگاری و روزآمدسازی الگو

مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای استفاده استادان، محققان و علاقه مندان پس از بازبینی و ویراستاری مجدد، توسط انتشارات این مرکز تدوین و منتشر می شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.